Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 200705

Ordförande Ann-Catrine Rundlöf hälsade alla välkomna till årsmötet.

  1. Ann-Catrine Rundlöf valdes till ordförande för stämman.
  2. Maria Westerlund valdes till sekreterare för stämman.
  3. Lennart Engberg och Peter Nygren valdes som justeringsmän.
  4. Ordförande läste igenom årsberättelsen för verksamhetsåret 2019, traditionsenligt midsommarfirande i gropen, arbetsdag med grillknytis, årsmöte. Vattenprover togs i tre olika brunnar där resultatet finns i en pärm i kapellet.

Årets reslutat visar en förlust på 1,656kr och disponibla medel är 63,474kr.

Revisorernas berättelse lästes upp av Lasse Mörk.

  1. Stämman beslutade att ingen avsättning till underhållsfonden.
  2. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
  3. Ingen framställan från styrelsen eller motion från medlemmar har framkommit.
  4. Stämman beslutade att ingen ersättning till styrelse eller revisorer.
  5. Stämman beslutade att det inte finns något behov av höjning av årsavgiften.
  6. Valberedning Janne Rundlöf gick igenom val av styrelse

Hans Strömberg avgår, stämman beslutade:

Nyval av ledamot Staffan Nyman 2år

Omval ledamot Maria Westerlund 2år

Omval ledamot Johanna Nordkvist 2år

Val av suppleanter
Omval Ingemar Lund 2år
Nyval Peter Nygren 2år

Styrelseordförande valdes Ann-Catrine Rundlöf.

Val av revisorer

Vivianne Åsell och Lasse Mörk. Suppleant Stig Norberg.

Val av valberedning

Janne Rundlöf och Andreas Skogrand.

Övrig fråga:

Per Bjellman berättade att Olmenbryggan på Hölick är nästan klar, det går att lasta med två båtar. Kostnad för bryggan är ej klar, ca 20.000kr beräknar Per, har ej fått alla fakturor. Stämman beslutade att bryggbygget ska bekostas av underhållsfonden.

Johanna Nordkvist berättade att hon inte kan vara kyrkvärd i sommar.

Prästhelgen planeras utomhus den 19/7 kl.11.00 för endast öbor, inga kyrkbåtar eller kyrkkaffe.

Ljusmässan 29/8 kl. 19.30, beslut om e v om distansering tas senare i sommar.

Magdalena Holter ska meddela prästen att en öbo vid namn Tore Pettersson har avlidit, ett bidrag till sjöräddningen ska skickas in.

En fråga kom upp om behov av regelbundna vattenprover ska genomföras då de senaste testresultaten var bra. Tyckte att det var en onödig kostnad. Rekommendationen var att ta vattenprov var 3-5 år, nästa planerade prov blir i så fall 2025. Stämman beslutade att vi bestämmer det året 2025 och eventuellt andra brunnar ska utprovas.

E-postadresser på alla stugägare ska slutföras så vi kan skicka inbetalning av årsavgiften samt kallelse till årsmöte till de som har E-postadress.

En förfrågan kom upp om vi skulle ändra till att klä midsommarstången på torsdagen, dagen före midsommarafton. Stämman enades om ändringen.

Kopior av stämmoprotokoll kommer att hållas tillgänglig och förvaras i kapellet. Originalen kommer att förvaras i ordförandepärmen.

Mona Persson ska höra med Hälsinglands museum om de har något intresse för gamla hamnföreningsprotokoll. Ekonomiska handlingar ska sparas i 10 år.

Beslutades att rensa ut en av garderoberna för att förvara pärmarna.

Ordförande tackade Hans Strömberg för sina år som ordförande och mötet avslutades.

Sekreterare                                               Ordförande

Maria Westerlund                                     Ann-Catrine Rundlöf

Justerare                                                  Justerare

Lennart Engberg                                      Peter Nygren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *