Stämmoprotokoll

Årsmöte Olmens samfällighetsförening 2022-07-10.

 1. Ordförande för stämman valdes Ann-Catrine Rundlöf
 2. Sekreterare för stämman valdes Maria Westerlund.
 3. Justerare valdes Erik Nordqvist och Leif Eriksson.
 4. Ordförande läste årsberättelsen 2021 som även detta år med Corona pandemi. Några aktiviteter genomfördes ändå som midsommarfirande med stångresning och dans samt tipspromenad. Arbetsdag och brandövning. Årsmöte, sommargudstjänst och ljusmässa med säker distans.
 5. Lasse Mörk läste revisorernas berättelse.
 6. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 7. Stämman beslutade att avsätta 5000 kronor till underhållsfonden.
 8. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmar framkom ej på stämman.
 9. Stämman beslutade att ingen ersättning ska tilldelas till styrelse eller revisorer.
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd att vi fortsätter med 500 kronor.
 11. Valberedning Janne Rundlöf:

Omval styrelseledamot 2 år Maria Westerlund, Johanna Nordqvist och Staffan Nyman.

Omval suppleanter 1 år Ingemar Lundh och Peter Nygren.

Omval styrelseordförande 1 år Ann-Catrine Rundlöf.

 1. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Ordförande lade fram ett förslag till stadgeändring till en revisor. Stämman beslutade om stadgeändringen till en revisor.

Lasse Mörk valdes till revisor och Stig Norberg till revisorssuppleant.

 1. Till valberedningen valdes Janne Rundlöf och Andreas Skogrand.
 2. Öppen diskussion angående avlopp och infiltration. Råd till alla stugägare att se över sitt egna avlopp. Det valdes fram en arbetsgrupp av Erik Nordqvist, Hans Westerlund och Reine Öyangen som tilldelades att se över kommunens riktlinjer samt ge råd till stugägare. Hans W är sammankallande i gruppen.

Övrig fråga:

Den nya flaggstången är utkörd och planeras att resas på plats innan kyrkhelg.

Hudiksvallsbyggden planerar gudstjänst på Olmen den 24/7 Magdalena ansvarar för kaffeservering. Den 27/8 blir det ljusmässa med egen fikakorg.

Lasse Mörk nämnde att Olmen -containern på Hölick har uppryckta luckor så allmänheten kan slänga sopor. Det finns en ny container som är uppställd för allmänheten som bör märkas tydligare.

Information från årsmötet från Hölick samfällighetsförening att underhållet på bryggorna är höga. Att boknings-appen för gästbåtplats är igång men ej fullständig. Mer information från mötet finns att tillgå på deras hemsida.

Olmenbryggan på Hölick är svår att kliva upp från eller ner till båten främst när det är lågvatten. Ett önskemål om en stege för att underlätta. Per Bjällman ska se över hur vi kan lösa detta på ett bra sätt.

En fotobok om Olmen och Hölick gjord av Lars Ilshammar, Jonas Sima och Malou Holm. Olmens Samfälligheten beställer en bok. För eget intresse så kan man beställa via mail.

malou.holm@telia.com

larsilshammar@kb.se

jonas@sima.nu

Stämmoprotokollet kommer att förvaras i en pärm i kapellet samt på Olmens hemsida.

Ordförande tackade och avslutade stämman.

Ordförande                                                                  Sekreterare

Ann-Catrine Rundlöf                                                    Maria Westerlund

Justerare                                                                    Justerare

Erik Nordqvist                                                             Leif Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *