Stadgar

Stadgar för Olmens samfällighetsförening (ladda ner som PDF-fil). Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällighet. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Hudiksvall, Gävleborgs län

§ 1. Firma
Föreningens firma är Olmens samfällighetsförening.

§ 2. Samfälligheter
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut i förrättning med dnr X99562.

§ 3. Grunderna för förvaltningen
Gemensamhetsanläggningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall verka för trivselfrämjande åtgärder för delägarna inom gemensamhetsanläggningens ramar.

§ 4. Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighete upptagen under § 2.

§ 5. Styrelse, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Hudiksvalls kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelseledamot skall vara delägare i samfälligheten eller delägares närstående/make/sambo.

§ 6. Styrelse, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.
Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7. Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna och suppleanterna minst 8 dagar före sammanträdet.
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt och bör närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8. Styrelse, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall stytrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall av ordföranden lett sammanträdet och hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 9. Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall

 1. förvalta samfällighet(erba) och föreningens tillgångar (anläggningssamfällighet=gemensamhetsanläggning),
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägarnas afstigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
 7. Styrelsen avgör vilka frågor om nybyggande mm som ska hänskjutas till stämman.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1–31/12.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till underhålls- och förnyelsefonden skall årligen avsättas – kronor. Fastställes vid stämman.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Detta skall ske genom brevförsändelser.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. 1 fastighet = 1 röst. Max 1 fullmakt / person.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar (föreligger för närvarande inte)
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör -.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Jan-Gunnar Swärd
Sammanträdesledare

[Under stadgarna finns kommentarer med hänvisning till lagrum i SFL lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *